बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील निघणारी डावी मायनर क्र. ६,७ व ८ तसेच उजवी मायनर क्र. ३ व ४ साठी मौ. कारेगांव ता. धर्माबाद जि. नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना 23/06/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव- दरेसरसम साठवण तलावाच्या बुडीतक्षेत्रासाठी मौ. आंधेगांव त. हिमायतनगर जि. नांदेड 23/06/2023 पहा (2 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. शंखतिर्थ ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (2 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. देवापूर ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (3 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. अमदुरा ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (5 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. ईजळी ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (2 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. खुजडा ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (1 MB)
भमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 निळा ज. शंकरराव चव्हाण चौक- ब्राह्मणवाडा -आमदुरा -माळकौठा -कारेगाव फाटा -बाभळी फाटा- बेलूर फाटा -नायगाव ते राज्य सीमा रस्त्याची सुधारणा करणे बाबत प्रजीमा ८३ किलोमीटर 0 / 00 ते 93/ 700 रस्त्यची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राह्मणवाडा बायपास व माळकवठा बायपास साठी मौजे मुगट तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड 15/06/2023 पहा (2 MB)
भुसंंपादन गुरु ता गद्दी सोहळा वळण रस्ता देगलूर नाका ते आसनापूल परिक्रमा मार्ग-२ करिता मौ. कामठा (खु) ता. जि. नांदेड 14/06/2023 पहा (779 KB)
नांदेड उत्तर बह्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रामा. २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या कामाकरिता मौ. पुयणी ता. जि. नांदेड कलम ११ (१) च्या अधिसुचनेस मुदतवाढ मिळणे बाबत 14/06/2023 पहा (754 KB)