बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. रायवाडी ता. लोहा जि. नांदेड 09/06/2023 पहा (909 KB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. येवती ता. धर्मबाद जि. नांदेड 05/06/2023 पहा (1 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. सावरगांव ता. भोकर जि. नांदेड 25/05/2023 पहा (1 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११(१) खालील अधिसूचना, रेणापूर सुधा बृ. ल. पा. तलाव ता. भोकर जि. नांदेड प्रकल्पाची १.१० मि. ने उंची वाढविण्यासाठी मौ. थेरबन ता. भोकर जि. नांदेड 25/05/2023 पहा (1 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११(१) खालील अधिसूचना, रेणापूर सुधा बृ. ल. पा. तलाव ता. भोकर जि. नांदेड प्रकल्पाची १.१० मि. ने उंची वाढविण्यासाठी मौ. सोमठाणा ता. भोकर जि. नांदेड 25/05/2023 पहा (1 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११(१) खालील अधिसूचना, रेणापूर सुधा बृ. ल. पा. तलाव ता. भोकर जि. नांदेड प्रकल्पाची १.१० मि. ने उंची वाढविण्यासाठी मौ. रेणापूर ता. भोकर जि. नांदेड 25/05/2023 पहा (1 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. कोळगांव ता. भोकर जि. नांदेड 25/05/2023 पहा (1 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११(१) खालील अधिसूचना, रेणापूर सुधा बृ. ल. पा. तलाव ता. भोकर जि. नांदेड प्रकल्पाची १.१० मि. ने उंची वाढविण्यासाठी मौ. किनाळा ता. भोकर जि. नांदेड 25/05/2023 पहा (1 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव – बोरवाडी – समंदरवाडी – जांभ्ळी ग्रामिण मार्ग – २३ मौ. जांभळी ता. भोकर जि. नांदेड 25/05/2023 पहा (2 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११(१) खालील अधिसूचना, रेणापूर सुधा बृ. ल. पा. तलाव ता. भोकर जि. नांदेड प्रकल्पाची १.१० मि. ने उंची वाढविण्यासाठी मौ. बोरगाव ता. भोकर जि. नांदेड 25/05/2023 पहा (1 MB)