बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
मौ. दावणगिर ता. देगलूर येथील पाझर तलाव क्र. 01 साठी भुसंपादन प्रस्ताव कलम 19 ची अधिसुचना 27/04/2021 पहा (418 KB)
मौ. दावणगिर ता. देगलूर येथील पाझर तलाव क्र. 02 साठी भुसंपादन प्रस्ताव कलम 19 ची अधिसुचना 27/04/2021 पहा (410 KB)
मौ. दावणगिर ता. देगलूर येथील पाझर तलाव क्र. 03 साठी भुसंपादन प्रस्ताव कलम 19 ची अधिसुचना 27/04/2021 पहा (402 KB)
मौ. लोणीतांडा ता. देगलूर येथील पाझर तलाव क्र. 01 साठी भुसंपादन प्रस्ताव कलम 19 ची अधिसुचना 27/04/2021 पहा (378 KB)
मौ. लोणी ता. देगलूर येथील पाझर तलाव क्र. 01 साठी भुसंपादन प्रस्ताव कलम 19 ची अधिसुचना 27/04/2021 पहा (383 KB)
कलम 11पोटकलम (1) ची अधिसुचना अनुसुची मौ. आंदेगाव ता. हिमायतनगर जि. नांदेड 26/04/2021 पहा (369 KB)
इसापुर उजव्या कालव्यावरील शाखा कालव्याच्या डावी लघु कालवा क्र.2 वरील सा.क्र.0 ते 560 मी. मौ.चिकना ता. धर्माबाद जि.नांदेड 08/04/2021 पहा (564 KB)
हदगाव टप्पा 2 01/04/2021 पहा (3 MB)
नायगाव टप्पा 2 31/03/2021 पहा (9 MB)
मुखेड टप्पा 1 30/03/2021 पहा (261 KB)