बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
मौ.लिंबायत ता.माहुर जि.नांदेड येथील स्मशानभुमीसाठी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी प्रस्ताव नोटिस 09/02/2021 पहा (560 KB)
हिमायतनगर टप्पा-2 09/02/2021 पहा (6 MB)
कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या इसापुर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ कालव्यावरील करखेली शाखा कालवा कि.मी.1 ते 10 चे मातीकाम,बांधकाम व अस्तरिकरणाची कामे करण्यासाठी मौ.चिकना ता.धर्माबाद जि.नांदेड येथील जमीन भुसंपादन प्रस्ताव 05/02/2021 पहा (721 KB)
भोकर टप्पा-2 भाग-2 04/02/2021 पहा (6 MB)
भोकर टप्पा-2 भाग-1 04/02/2021 पहा (7 MB)
का.अ.विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.2 नांदेड यांचा खाजगी जमिनी संपादन करणबाबत ( बळेगाव उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ.इज्जतगाव ता.उमरी जि.नांदेड येथील जमीन संपादन प्रस्ताव 22/01/2021 पहा (1 MB)
खाजगी वाटाघाटी भुंपादन प्रस्ताव मौ.लोहा वसाहत ता.लोहा जि.नांदेड 21/01/2021 पहा (1 MB)
भु. स. प्र. लेंडी आंतरराज्या प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील खुले क्षेत्र व बांधकाम क्षेत्र संपादित करावयाचा अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव मौ. मुक्रामाबाद ता. मुखेड जि. नांदेड. कलम 11 खालील अधिसुचना 20/01/2021 पहा (473 KB)
भु. स. प्र टाकळी को. प. बंधार्‍यास उभे उचल पध्दतीचे दरवाजे बसवून आधुनिकीकरणाच कामाचे बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. बेटमोगरा ता. मुखेड जि. नांदेड कलम -11 खालील अधिसुचना. 20/01/2021 पहा (559 KB)
भारतीय राष्ट्रिय महामार्ग क्र-61(222),अंतिम भुसंपादन निवाडा मौ-मालेगाव (क्षेत्र-0.0518 हे.आर) ता-अर्धापुर जि नांदेड 12/01/2021 पहा (7 MB)