बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२२-२०२३ मधील जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (गौण खणिज)

सन २०२२-२०२३ मधील जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (गौण खणिज)

25/11/2022 30/11/2023 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी मतदार नोंदणी कार्यक्रम

औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी मतदार नोंदणी कार्यक्रम

01/10/2022 31/12/2022 पहा (8 MB)
शासकिय जमीन प्रदान आदेश

शासकिय जमीन प्रदान आदेश

22/11/2021 31/12/2025 पहा (9 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 ब ,42 क, 42 ड मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 ब ,42 क, 42 ड मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत

28/06/2022 30/06/2025 पहा (5 MB)
जिल्हास्तरिय अंतिम सामायीक अनुकंपा जेष्टता यादी गट ड

जिल्हास्तरिय अंतिम सामायीक अनुकंपा जेष्टता यादी गट ड

21/06/2022 20/06/2023 पहा (2 MB)
जिल्हास्तरिय अंतिम सामायीक अनुकंपा जेष्टता यादी गट क

जिल्हास्तरिय अंतिम सामायीक अनुकंपा जेष्टता यादी गट क

21/06/2022 20/06/2023 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या ( नांदेड जिल्हा) २०२२

स्थानिक सुट्ट्या ( नांदेड जिल्हा) २०२२

01/01/2022 31/12/2022 पहा (833 KB)
सार्वजनिक सुट्ट्या 2022

सार्वजनिक सुट्ट्या 2022

01/01/2022 31/12/2022 पहा (190 KB)
शासकिय जमीन प्रदान आदेश

शासकिय जमीन प्रदान आदेश

22/11/2021 31/12/2025 पहा (6 MB)
जिल्हा खाणकाम आराखडा

जिल्हा खाणकाम आराखडा

22/09/2020 31/12/2030 पहा (2 MB)
संग्रहित