बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५

महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५

21/08/2023 30/09/2023 पहा (232 KB)
सार्वजनिक सुट्ट्या 2023

सार्वजनिक सुट्ट्या 2023

01/01/2023 31/12/2023 पहा (174 KB)
वर्ष २०२३-२५ मध्ये सेवानिवृत्त होणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

वर्ष २०२३-२५ मध्ये सेवानिवृत्त होणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

06/02/2023 31/12/2025 पहा (1 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2023

स्थानिक सुट्ट्या

01/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
सन २०२२-२०२३ मधील जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (गौण खणिज)

सन २०२२-२०२३ मधील जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (गौण खणिज)

25/11/2022 30/11/2023 पहा (2 MB)
शासकिय जमीन प्रदान आदेश

शासकिय जमीन प्रदान आदेश

22/11/2021 31/12/2025 पहा (9 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 ब ,42 क, 42 ड मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 ब ,42 क, 42 ड मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत

28/06/2022 30/06/2025 पहा (5 MB)
शासकिय जमीन प्रदान आदेश

शासकिय जमीन प्रदान आदेश

22/11/2021 31/12/2025 पहा (6 MB)
जिल्हा खाणकाम आराखडा

जिल्हा खाणकाम आराखडा

22/09/2020 31/12/2030 पहा (2 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

17/07/2020 31/07/2030 पहा (8 MB)
संग्रहित