बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारतीय स्वतंत्र दिनाच्या ७५ वा वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाचे आयोजना करणेसाठी आवश्यक साहित्य/ साधनसामग्री उपलब्ध करून देणेबाबत दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन.

जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारतीय स्वतंत्र दिनाच्या ७५ वा वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाचे आयोजना करणेसाठी आवश्यक साहित्य/ साधनसामग्री उपलब्ध करून देणेबाबत दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन.

05/08/2022 15/08/2022 पहा (2 MB)
शुध्दीपत्रक-नांदेड जिल्हा वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 वाळू/रेती घाटाची पर्यावरण मंजुरीसाठी EMP सल्लागाराची नियुक्ती

शुध्दीपत्रक-नांदेड जिल्हा वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 वाळू/रेती घाटाची पर्यावरण मंजुरीसाठी EMP सल्लागाराची नियुक्ती

07/05/2022 09/06/2022 पहा (306 KB)
भू-सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा

भू-सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा

26/05/2022 03/06/2022 पहा (87 KB)
डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत नोदंणीकृत संस्ठाना वसतीगृहा चालविण्यासाठी देणे बाबत

डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत नोदंणीकृत संस्ठाना वसतीगृहा चालविण्यासाठी देणे बाबत

06/04/2022 16/04/2022 पहा (894 KB)
17 रेती घाट ई निविदा आणि ई ऑक्शन

17 रेती घाट ई निविदा आणि ई ऑक्शन

16/03/2022 25/03/2022 पहा (1 MB)
16 रेती घाट ई निविदा आणि ई ऑक्शन

16 रेती घाट ई निविदा आणि ई ऑक्शन

21/02/2022 05/03/2022 पहा (1 MB)
21 रेती घाट ई निविदा आणि ई ऑक्शन

21 रेती घाट ई निविदा आणि ई ऑक्शन

21/02/2022 03/03/2022 पहा (1 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात बंद टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा २०२१-२२

नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात बंद टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा २०२१-२२

17/02/2022 28/02/2022 पहा (5 MB)
रेती/वाळु लिलावाकरीता ई-निविदा व ई ऑक्शन (पहिली फेरी) शुध्दीपत्रक

रेती/वाळु लिलावाकरीता ई-निविदा व ई ऑक्शन (पहिली फेरी) शुध्दीपत्रक

15/02/2022 16/02/2022 पहा (99 KB)
रेती/वाळु लिलावाकरीता ई-निविदा व ई ऑक्शन (पहिली फेरी)

रेती/वाळु लिलावाकरीता ई-निविदा व ई ऑक्शन (पहिली फेरी)

01/02/2022 15/02/2022 पहा (1 MB)