बंद

कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल

कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नांदेड शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

नांदेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (29 जुन 2018 )

15/06/2018 31/03/2019 पहा (267 KB)
नायगाव शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

नायगाव तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (11 जुलै 2018)

11/07/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)
बिलोली शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

बिलोली तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (06 सप्टेबंर 2018 )

05/09/2018 31/03/2019 पहा (1,021 KB)
भोकर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

भोकर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (30 जुन 2018 )

30/06/2018 31/03/2019 पहा (3 MB)
देगलूर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

देगलूर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (05 जुलै 2018)

15/06/2018 31/03/2019 पहा (740 KB)
अर्धापुर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

अर्धापुर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (18 जुन 2018 )

14/06/2018 31/03/2019 पहा (349 KB)
लोहा शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

लोहा तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (05 जुलै 2018)

05/07/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)
अर्धापुर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

अर्धापुर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017(05 सप्टेबंर 2018 )

03/09/2018 31/03/2019 पहा (478 KB)
हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-3

हिमायतनगर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017(12 सप्टेबंर 2018)

12/11/2018 31/03/2019 पहा (832 KB)
किनवट शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

किनवट तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (18 जुन 2018 )

18/06/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)