बंद

कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल

कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उमरी शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

उमरी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (19 जुन 2018 )

13/06/2018 31/03/2019 पहा (4 MB)
माहुर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

माहुर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (20 जुन 2018 )

18/06/2018 31/03/2019 पहा (5 MB)
हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

हिमायतनगर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (22 जुन 2018 )

22/06/2018 31/03/2019 पहा (1 MB)
हदगाव शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

हदगाव तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (25 जुन 2018 )

15/06/2018 31/03/2019 पहा (3 MB)
मुखेड शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

मुखेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (26 जुन 2018 )

15/06/2018 31/03/2019 पहा (559 KB)
कंधार शेतकरी लाभार्थी टप्पा-1

कंधार तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (27 जुन 2018 )

25/06/2018 31/03/2019 पहा (1 MB)
देगलूर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

देगलूर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (25 ऑगस्ट 2018 )

23/08/2018 31/03/2019 पहा (1 MB)
कंधार शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

कंधार तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (13 ऑगस्ट 2018 )

06/08/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)
मुदख़ेड शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

मुद्खेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (28 ऑगस्ट 2018 )

24/08/2018 31/03/2019 पहा (328 KB)
किनवट शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

किनवट तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (04 ऑगस्ट 2018 )

04/08/2018 31/03/2019 पहा (4 MB)